Điều khoản và Điều kiện

1. ĐỊNH NGHĨA

“Thỏa thuận”  có nghĩa là Thỏa thuận bán hàng, các Điều khoản và Điều kiện này, Danh sách kiểm tra và Đơn đặt hàng cùng với bất kỳ tài liệu nào được đề cập đến trong Thỏa thuận hoặc bất kỳ lịch trình và / hoặc các phụ lục đính kèm theo đây, tùy theo điều kiện nào áp dụng

“Đăng ký xe”  có nghĩa là giấy chứng nhận đăng ký ô tô gốc của Phương tiện

“Phương tiện”  có nghĩa là phương tiện cụ thể được quy định tại Mục 5 của Biểu đầu tiên trong Hợp đồng Mua bán;

“Carso”  có nghĩa là Carso ( một thương hiệu của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ An Đô – trụ sở tại 26 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam).

“Mặt bằng của Carso”  có nghĩa là các địa điểm do do Carso chỉ định.

“Tài liệu”  có nghĩa là Đăng ký xe, Giấy chứng nhận đăng kiểm, và bất kỳ tài liệu nào khác cần thiết cho việc chuyển giao Phương tiện

“Kiểm tra”  nghĩa là việc Người mua tiến hành hoặc sẽ tiến hành kiểm tra Xe tại Carso hoặc các cơ sở và / hoặc địa điểm khác do Carso chỉ định

“Các bên”  có nghĩa chung là Carso và Người mua

“Giá Mua”  có nghĩa là giá bán của Phương tiện được quy định tại Mục 6 của Lịch trình đầu tiên trong Hợp đồng Mua bán;

“Người mua”  có nghĩa là bên có thông tin chi tiết và thông tin được quy định trong Phần 3 của Biểu đầu tiên.

Bảo  hành của Carso có nghĩa là tất cả các bảo hành của Carso đối với Người mua như được nêu trong Điều khoản 5 bên dưới.

“Ngày làm việc”  có nghĩa là một ngày (không bao gồm ngày nghỉ lễ, Thứ Bảy và Chủ Nhật) mà các văn phòng chính phủ và ngân hàng thương mại mở cửa kinh doanh ở Việt Nam.

“Ngày của Hợp đồng này”  có nghĩa là ngày Người mua thông báo cho Carso rằng họ có ý định mua Xe từ Carso, như được nêu trong Phần 1 của Lịch trình đầu tiên trong Hợp đồng Bán hàng.

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng ở đây mà không có định nghĩa sẽ có nghĩa được chỉ định cho chúng trong Thỏa thuận bán hàng.

2. MUA BÁN XE

2.1 Theo đây Carso bán và Người mua mua Xe theo Giá Mua và theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Thỏa thuận.

2.2 Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng Giá Mua Xe là:

(a) được Người mua cung cấp cho Carso theo danh sách của Xe trên Nền tảng;

(b) do Người mua cung cấp cho Carso sau khi Kiểm tra và hiểu rõ các Bảo đảm của Carso trong Hợp đồng;

(c) được các Bên đồng ý trên cơ sở người mua có thiện chí người bán.

2.3 Để đổi lại việc thanh toán Giá mua, các khoản phí khác và các khoản phí khác phải trả (nếu có) cho Carso theo thời hạn thanh toán tại Mục 5 của Lịch trình đầu tiên (“Thời hạn thanh toán / Ngày đến hạn thanh toán”), Carso sẽ , vào một ngày đã được người mua đồng ý (“Ngày giao hàng”), hãy đảm bảo rằng:

(a) Carso giao hàng và Người mua nhận và đồng ý sở hữu Phương tiện;

(b) Carso giao hàng và Người mua nhận và chấp nhận Đăng ký xe; và

(c) Carso thực hiện tất cả các tài liệu chuyển nhượng và các quy trình cần thiết để chuyển quyền sở hữu Xe có lợi cho Người mua.

2.4 Để tránh nghi ngờ, Carso chỉ được yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khoản 2.3 nêu trên khi Giá mua, Phí xử lý, Các khoản phí khác và các khoản phí khác phải trả (nếu có) đã được Bên mua thanh toán đầy đủ.

2.5 Nếu Người mua không thanh toán tất cả các khoản thanh toán cần thiết cho việc mua Phương tiện bao gồm Giá mua, Các khoản phí khác và các khoản phí khác phải trả (nếu có) trước hoặc vào Ngày đến hạn thanh toán (“Số tiền chưa thanh toán”), Phí thanh toán chậm tại tỷ lệ mười tám phần trăm (18%) mỗi năm được tính toán trên cơ sở hàng ngày sẽ được áp dụng đối với Dư nợ từ Ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày thanh toán toàn bộ.

3. LỰA CHỌN THANH TOÁN THAY THẾ

Không áp dụng

4. GIAO HÀNG VỊ TRÍ

4.1 Trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng hoặc được thỏa thuận chung với Carso, việc sở hữu Xe sẽ được Carso giao cho Người mua tại Cơ sở của Carso theo Khoản 2.4 và 2.5 (tùy theo điều kiện nào được áp dụng) vào Ngày Giao hàng.

4.2 Các Bên đồng ý rằng khi giao quyền sở hữu Phương tiện, các Bên sẽ ký và thực hiện một mẫu xác nhận theo định dạng như đã đề ra như Carso đã tư vấn và bị ràng buộc bởi các điều khoản trong đó.

4.3 Trong trường hợp Người mua từ chối hoặc không chấp nhận việc giao Xe, Carso có quyền tính chi phí vận chuyển (“Chi phí Vận chuyển”) quy định tại Mục 10 của Biểu đầu tiên trong Hợp đồng Mua bán.

4.4 Các Bên thừa nhận rằng rủi ro hư hỏng hoặc mất mát Phương tiện sẽ chuyển / được chuyển cho Người mua sau khi chấp nhận giao Phương tiện.

5. TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM VÀ LỜI CẢM ƠN

5.1 Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào ngày được nêu trên trang đầu tiên của Thỏa thuận bán hàng và tiếp tục có hiệu lực trừ khi bị chấm dứt sớm hơn theo các quy định tại đây.

5.2 Trừ khi Carso có quy định khác, theo đây Carso đảm bảo và tuyên bố với Người mua rằng:

(a) tình trạng của Phương tiện như đã nêu trong danh sách Phương tiện trong Nền tảng web;

(b) Phương tiện là miễn phí và rõ ràng khỏi tất cả các khoản nợ, khoản vay và các khoản nợ;

(c) nó có quyền lực, quyền và thẩm quyền để tham gia Thỏa thuận và việc ký kết Thỏa thuận hoặc bán Phương tiện sẽ không vi phạm bất kỳ điều khoản và / hoặc giao ước nào với bất kỳ bên thứ ba nào; và

(d) Phương tiện đã vượt qua Kiểm tra của Cục Đăng Kiểm Việt nam.

Những điều nói trên sau đây sẽ được gọi chung là “Tuyên bố và Bảo đảm”.

5.3 Người mua đồng ý rằng:

(a) đồng hồ đo quãng đường của Phương tiện sẽ chỉ là một chỉ báo về quãng đường thực tế của Phương tiện và không được thay đổi, đặt lại hoặc ngắt kết nối khi Carso sở hữu theo hiểu biết tốt nhất của mình;

(b) anh ấy / cô ấy sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu và / hoặc khiếu nại nào đối với Carso về các khoản nợ, tiền phạt, tổn thất, thiệt hại, chi phí và bất kỳ chi phí nào có thể phát sinh sau khi Xe đã được giao cho Người mua (theo đó Lệnh giao hàng đi đã được được thực hiện và thừa nhận bởi Bên mua); và

(c) anh ấy / cô ấy sẽ thông báo ngay cho Carso trong vòng năm (5) Ngày làm việc trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa tình trạng hiện có của Phương tiện và các Tuyên bố và Bảo đảm (“Sự khác biệt”), nếu không được Người mua coi là đã chấp nhận sự khác biệt đã nói.

6. CHẤM DỨT

6.1 Người mua có quyền chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức vào bất kỳ lúc nào nếu:

(a) bất kỳ Bảo đảm nào của Carso được phát hiện là không đúng sự thật, sai sự thật hoặc không chính xác vào bất kỳ thời điểm nào trước, trong hoặc sau khi giao Phương tiện; hoặc

(b) Carso cam kết hoặc cho phép bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào đối với các nghĩa vụ của mình đã được cam kết theo Thỏa thuận và nếu vi phạm đó có thể khắc phục được nhưng không khắc phục được vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi Người mua gửi thông báo bằng văn bản cho Carso yêu cầu như vậy phương pháp khắc phục.

6.2 Đối với việc chấm dứt theo Điều khoản 6.1, Carso sẽ hoàn lại Giá mua cho Người mua, trừ đi bất kỳ khoản lãi hoặc khoản khấu trừ nào mà Carso sẽ được khấu trừ theo các điều khoản của Hợp đồng.

6.3 Trong trường hợp Người mua vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ (các) điều khoản nào trong Thỏa thuận, Carso có quyền:

(a) chấm dứt Thỏa thuận bất kỳ lúc nào ngay lập tức; và

(b) tịch thu và / hoặc khấu trừ tất cả các khoản thanh toán mà Carso nhận được liên quan đến Phương tiện cho đến ngày chấm dứt hợp đồng.

Ngoài các biện pháp khắc phục nêu trên và bất kể điều gì ngược lại, Carso cũng sẽ được hưởng mười phần trăm (10%) Giá Mua mà Người mua phải trả theo yêu cầu như những thiệt hại đã xác định được thanh lý đã thỏa thuận đối với việc chấm dứt hợp đồng đó.

6.4 Bất kể bất kỳ điều gì trái ngược và không ảnh hưởng đến quyền của Carso theo luật, để chấm dứt theo Điều khoản 6.1 và 6.3, Người mua sẽ ngay lập tức:

(a) giao lại quyền sở hữu của Xe cho Carso;

(b) thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu Phương tiện cho Carso (nếu có); và

(c) trả lại tất cả các Tài liệu và bất kỳ phụ kiện nào liên quan đến Phương tiện.

7. ĐỘC LẬP

7.1 Người mua sẽ bồi thường và tiếp tục giữ cho Carso được bồi thường đầy đủ, vào bất kỳ thời điểm nào trước và sau khi bán, giao và chuyển quyền sở hữu Xe cho Người mua (hoặc ngược lại, nếu có), đối với tất cả các yêu cầu, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tiền phạt, tổn thất, thiệt hại, chi phí và bất kỳ chi phí nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào, sự mặc định, chậm trễ, thiếu sót hoặc không thực hiện của Người mua đối với Xe theo Thỏa thuận.

7.2 Khoản bồi thường này sẽ ràng buộc đối với những người kế thừa quyền sở hữu, đại diện và chuyển nhượng của Người mua và được dự định rõ ràng là và sẽ là khoản bồi thường liên tục cho dù bây giờ hoặc sau này và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi (các) yêu cầu của Carso theo khoản bồi thường này đã / đã được hoàn thành hài lòng.

7.3 Trong trường hợp Người mua không thanh toán tất cả các khoản thanh toán cần thiết đến hạn và phải trả cho Carso, Carso sẽ có quyền áp dụng Phí thanh toán chậm trên tổng số tiền chưa thanh toán với tỷ lệ mười tám phần trăm (18%) hàng năm tính theo ngày cơ sở cho đến ngày quyết toán đầy đủ.

7.4 Bất kể bất kỳ điều gì trái ngược và trong phạm vi được pháp luật cho phép, tổng trách nhiệm pháp lý của Carso theo Thỏa thuận (cho dù trách nhiệm pháp lý đó phát sinh theo hợp đồng, sai phạm, vốn chủ sở hữu, quy chế hay cách khác) đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận, và trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên, sẽ được giới hạn ở một phần trăm (1%) trên tổng Giá mua mà Carso nhận được theo Thỏa thuận này và trong mọi trường hợp, Carso sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào ( cho dù trực tiếp hay gián tiếp) lợi nhuận, cơ hội, doanh thu, thiện chí, sử dụng, sản xuất, hợp đồng, tiết kiệm dự kiến ​​hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, trừng phạt hoặc gián tiếp nào.

8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khác biệt nào phát sinh từ, liên quan hoặc liên quan đến Thỏa thuận này giữa các Bên (“Tranh chấp”), thì càng sớm càng tốt theo yêu cầu bằng văn bản của mỗi Bên, mỗi Bên sẽ gặp gỡ để giải quyết tranh chấp. Các đại diện được chỉ định của mỗi Bên sẽ gặp nhau thường xuyên nếu các Bên thấy cần thiết một cách hợp lý để thu thập và cung cấp cho bên kia tất cả thông tin liên quan đến Tranh chấp. Các đại diện sẽ thảo luận về Tranh chấp và sẽ thương lượng một cách thiện chí nhằm nỗ lực giải quyết Tranh chấp mà không cần bất kỳ thủ tục chính thức nào. Tuy nhiên, nếu các Bên không giải quyết được Tranh chấp một cách hòa nhã, thì một trong hai Bên có thể chọn theo đuổi Tranh chấp trong diễn đàn tranh chấp được quy định tại Khoản 9.13 của Thỏa thuận này.

9. CHUNG

9.1 Mọi thông báo về nhu cầu hoặc yêu cầu được đưa ra phải bằng văn bản và phải được cung cấp hoặc gửi đầy đủ cho người kia bằng cách gửi thư đó tại hoặc gửi thư như vậy:

(a) trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đã đăng ký gửi cho những người khác tại các địa chỉ được nêu trong tài liệu này hoặc địa chỉ khác tương tự mà đôi khi có thể được những người khác thông báo cho mục đích trong tài liệu này;

(b) bằng cách gửi fax được gửi đến người nhận dự kiến ​​của nó theo số fax được nêu trong đó hoặc theo số fax của nó mà có thể được thông báo theo thời gian; hoặc

(c) bằng thư điện tử được gửi đến người nhận dự định của nó theo địa chỉ điện tử được nêu trong tài liệu này hoặc địa chỉ khác mà đôi khi có thể được những người khác thông báo cho mục đích trong tài liệu này; và

nếu gửi bằng thư tay, e-mail / hoặc fax, sẽ được coi là đã nhận được tại thời điểm gửi và qua đường bưu điện, trong vòng hai (2) ngày kể từ ngày gửi, bất kể bưu điện gửi lại Carso sau đó.

9.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần, Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với các điều khoản khác và phần còn lại của điều khoản không bị ảnh hưởng.

9.3 Các Bên thừa nhận rằng sự tồn tại và các điều khoản của Thỏa thuận được coi là thông tin bí mật. Người mua sẽ giữ bí mật đối với tất cả các thông tin bí mật đó và Người mua sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào có liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Carso,.

9.4 Các Bên đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến quyền riêng tư và / hoặc bảo vệ dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quy định trong Bộ Luật Việt Nam.

9.5 Người mua đồng ý rằng trong trường hợp Carso không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo các điều khoản của Thỏa thuận do ảnh hưởng của thiên tai, chiến tranh, đình công, thiết bị hoặc hệ thống truyền dẫn bị lỗi hoặc hư hỏng nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, hoặc bất kỳ hành động được thực hiện bởi Chính phủ Việt Nam áp dụng các hạn chế hoặc cấm dưới bất kỳ hình thức nào, Carso sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia đối với bất kỳ thiệt hại nào cho bên kia đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc không thực hiện hoặc các nguyên nhân khác.

9.6 Thời gian, bất cứ khi nào được đề cập ở đây, sẽ là điều cốt yếu.

9.7 Trừ khi được Carso đồng ý khác, Thỏa thuận tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên theo đây đối với chủ đề của Thỏa thuận và thay thế tất cả các cuộc đàm phán, thỏa thuận và cam kết trước đó.

9.8 Bất kể điều gì ngược lại, tất cả các chi phí và lệ phí phát sinh khác liên quan đến Hợp đồng sẽ do Người mua thanh toán.

9.9 Việc Carso không thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây sẽ hoạt động như một sự giải phóng hoặc từ bỏ quyền đó.

9.10 Người mua đồng ý rằng Carso có thể thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận theo thời gian và sẽ có hiệu lực sau khi thông báo bằng văn bản ba (3) ngày cho Người mua về bất kỳ thay đổi nào như vậy.

9.11 Người mua đồng ý rằng Carso có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng, vô hiệu hóa và có thể giải quyết theo bất kỳ cách nào đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào quyền, biện pháp khắc phục, quyền lực, nghĩa vụ và nghĩa vụ của mình liên quan đến Thỏa thuận cho bất kỳ người nào mà không cần sự đồng ý của Người mua. Thỏa thuận sẽ có giá trị ràng buộc và đảm bảo vì lợi ích của các Bên thừa kế quyền sở hữu.

9.12 Người mua đồng ý để Carso xử lý và tiết lộ thông tin được cung cấp ở đây, bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho mục đích của Thỏa thuận (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực thi các quyền của Carso theo Thỏa thuận).

9.13 Thỏa thuận sẽ được điều chỉnh và hiểu theo mọi khía cạnh phù hợp với luật pháp của Việt Nam và các Bên theo đây đồng ý tuân theo thẩm quyền độc quyền của các tòa án Việt Nam. Nếu các Bên không thể giải quyết bất kỳ tranh chấp nào theo Khoản 8 ở trên, thì các Bên theo đây sẽ đệ trình thẩm quyền của Tòa án Việt Nam.

9.14 Các Lịch trình, Phụ lục và bất kỳ tài liệu đính kèm nào sẽ được đọc và hiểu như một phần thiết yếu của Thỏa thuận.

Số km đã đi
Km
Km
Giá bán
đ
đ